T

 1. Tachycardia
 2. Takayasu's arteritis
 3. Takotsubo cardiomyopathy, also known asBroken heart syndrome)
 4. Tapeworm infection
 5. TAPVR, also known asTotal anomalous pulmonary venous return)
 6. Tay-Sachs disease
 7. TB, also known asTuberculosis)
 8. Tears, decreased production, also known asDry eyes)
 9. Teen depression
 10. Teeth grinding, also known asBruxism (teeth grinding))
 11. Temporal arteritis, also known asGiant cell arteritis)
 12. Temporal lobe seizure
 13. Temporomandibular disorders, also known asTMJ disorders)
 14. Temporomandibular joint disorders, also known asTMJ disorders)
 15. TEN
 16. Tendinitis
 17. Tendinitis, Achilles, also known asAchilles tendinitis)
 18. Tendinitis, patellar, also known asPatellar tendinitis)
 19. Tennis elbow
 20. Tenosynovitis, de Quervain's, also known asDe Quervain's tenosynovitis)
 21. Tension headache
 22. Testicle, retractile, also known asRetractile testicle)
 23. Testicle, undescended, also known asUndescended testicle)
 24. Testicular cancer
 25. Testicular torsion
 26. Testosterone deficiency, also known asMale hypogonadism)
 27. Tetanus
 28. Tetralogy of Fallot
 29. Tetraplegia, also known asSpinal cord injury)
 30. TGA, also known asTransient global amnesia)
 31. Thalassemia
 32. Thoracic aortic aneurysm
 33. Thoracic outlet syndrome
 34. Three-day measles, also known asRubella)
 35. Throat cancer
 36. Thromboangiitis obliterans, also known asBuerger's disease)
 37. Thrombocythemia, essential, also known asEssential thrombocythemia)
 38. Thrombocytopenia (low platelet count)
 39. Thrombocytopenia, childhood, also known asPediatric thrombocytopenia)
 40. Thrombocytosis
 41. Thrombophlebitis
 42. Thrush, oral, also known asOral thrush)
 43. Thumb arthritis
 44. Thunderclap headaches
 45. Thyroid cancer
 46. Thyroid gland enlargement, also known asGoiter)
 47. Thyroid nodules
 48. Thyroid, overactive, also known asHyperthyroidism (overactive thyroid))
 49. Thyroid, underactive, also known asHypothyroidism (underactive thyroid))
 50. Thyroiditis, chronic lymphocytic, also known asHashimoto's disease)
 51. TIA, also known asTransient ischemic attack (TIA))
 52. Tic douloureux, also known asTrigeminal neuralgia)
 53. Tinea barbae, also known asFolliculitis)
 54. Tinea capitis, also known asRingworm (scalp))
 55. Tinea corporis, also known asRingworm (body))
 56. Tinea cruris, also known asJock itch)
 57. Tinea pedis, also known asAthlete's foot)
 58. Tinea versicolor
 59. Tinnitus
 60. TMJ disorders
 61. Toe walking in children
 62. Toenail fungus, also known asNail fungus)
 63. Tongue cancer
 64. Tongue tie, also known asTongue-tie (ankyloglossia))
 65. Tongue-tie (ankyloglossia)
 66. Tonic-clonic seizure, also known asGrand mal seizure)
 67. Tonsil cancer
 68. Tonsillitis
 69. Tooth abscess
 70. Tooth decay, also known asCavities/tooth decay)
 71. Torn meniscus
 72. Torsion, testicular, also known asTesticular torsion)
 73. Torticollis, spasmodic, also known asCervical dystonia)
 74. Total anomalous pulmonary venous connection, also known asTotal anomalous pulmonary venous return)
 75. Total anomalous pulmonary venous return
 76. Tourette syndrome
 77. Toxemia, also known asPreeclampsia)
 78. Toxic epidermal necrolysis, also known asTEN)
 79. Toxic hepatitis
 80. Toxic shock syndrome
 81. Toxoplasmosis
 82. Trachoma
 83. Transient global amnesia
 84. Transient ischemic attack (TIA)
 85. Transposition of great vessels, also known asTransposition of the great arteries)
 86. Transposition of the great arteries
 87. Transverse myelitis
 88. Traumatic brain injury
 89. Traumatic grief, also known asComplicated grief)
 90. Traveler's diarrhea
 91. Trichinosis
 92. Trichomoniasis
 93. Trichotillomania (hair-pulling disorder)
 94. Tricuspid atresia
 95. Tricuspid valve disease
 96. Tricuspid valve regurgitation
 97. Trigeminal neuralgia
 98. Trigger finger
 99. Triple X syndrome
 100. Trisomy 21 syndrome, also known asDown syndrome)
 101. Trisomy X, also known asTriple X syndrome)
 102. Trouble swallowing, also known asDysphagia)
 103. Truncus arteriosus
 104. Trypanosomiasis, American, also known asChagas disease)
 105. Tuberculosis
 106. Tuberous sclerosis
 107. Tularemia
 108. Tumor, salivary gland, also known asSalivary gland tumors)
 109. Turner syndrome
 110. Tympanic membrane perforation, also known asRuptured eardrum (perforated eardrum))
 111. Type 1 diabetes
 112. Type 1 diabetes in children
 113. Type 2 diabetes
 114. Type 2 diabetes in children
 115. Typhoid fever
Back to top